چرا در ساختمان سازی باید از آجر سفالی استفاده کرد؟