روش محاسبه تعداد آجر سفالی مورد نیاز در ساخت ساختمان